Lae allaNimetus Pikkus
downloadNe 1:1-2:8 - Nehemja - tegude mees
(Aare Kimmel, Gea Talts)

29:40 min
downloadNe 2:9-20 - Kõikvõimalik vastuseis
(Aare Kimmel, Gea Talts)

30:02 min
downloadNe 3:1-12 - Kõik ehitama
(Aare Kimmel, Gea Talts)

29:44 min
downloadNe 3:13-27 - Lase lõvi lahti
(Aare Kimmel, Gea Talts)

29:27 min
downloadNe 3:28-32 - Lambaväravast Lambaväravani
(Aare Kimmel, Gea Talts)

29:39 min
downloadNe 3:33-4:12 - Pilkamine pole meeldiv
(Aare Kimmel, Gea Talts)

29:33 min
downloadNe 4:13-5:13 - Ära unusta sarve puhuda
(Aare Kimmel, Gea Talts)

30:02 min
downloadNe 15:14-6:19 - Balansseerimine noateral
(Aare Kimmel, Gea Talts)

30:01 min
downloadNe 7:1-72 - Kas olen usaldusväärne
(Aare Kimmel, Gea Talts)

30:02 min
downloadNe 8:1-16 - Sõna toob rõõmu
(Aare Kimmel, Gea Talts)

29:33 min
downloadNe 8:17-9:31 - Kahetsusest ülistusse
(Aare Kimmel, Gea Talts)

30:01 min
downloadNe 9:32-10:40 - Rahvas uuendab lepingu
(Aare Kimmel, Gea Talts)

30:00 min
downloadNe 11:1-36 - Tihti on küsimus rahas
(Aare Kimmel, Gea Talts)

30:01 min
downloadNe 12:1-13:31 - Ära unusta mu Jumal
(Aare Kimmel, Gea Talts)

30:01 min