Lae allaNimetus Pikkus
downloadKLR 2016.01.09 Seadusemuudatused; Kliimalepe.
(Hillar Peets)

35:56 min
downloadKLR 2016.01.16 Tartu Ülikooli Zooloogiamuuseumi uus ekspositsioon; Valitsud pooldab elektrijaamades puidu põletamist; Rekonstrueeritud narva promenaad.
(Hillar Peets)

34:52 min
downloadKLR 2016.01.23 Põlevkivi arengukava ja riigikontrolli seisukohad
(Hillar Peets)

27:43 min
downloadKLR 2016.01.30 Põlevkivivaru kasutamine; Investeeringud keskkonnasõbralikku loomakasvatusse ja metsühistutele.
(Hillar Peets)

30:14 min
downloadKLR 2016.02.06 Bioohutusmeetmed sigade aafrika katkuga lebiku tõkestamiseks; Atmosfääri õhu kaitse seadus; Green Agri projekt; Eelmise perioodi eurotoetused.
(Hillar Peets)

29:57 min
downloadKLR 2016.02.13 Ringmajannduse paketi meetmed; Metsanduse arengukava rakendusplaan; Toidu raiskamise vähendasmine.
(Hillar Peets)

33:31 min
downloadKLR 2016.02.20 Taimekaitseseaduse muutmine, tuulekaera tõrje; Rehvide käitlemine; Päikeseenergia kasutamine; Esimene rahvusvaheline arktiliste veelindude loendus.
(Hillar Peets)

31:09 min
downloadKLR 2016.02.27 Sindi paisu projekteerimistingimused; Uus digikaamera aeropildistamiseks; Pähkküla päikeseelektrijaama rajamine; Ööbikuorg saab uue vaatetorni.
(Hillar Peets)

29:11 min
downloadKLR 2016.03.05 Põlevkivitasude ajutine vähendamine; Metsaseaduse lihtsustamine; Suvine aialinnupäevik.
(Hillar Peets)

30:01 min
downloadKLR 2016.03.12 Mereprügi vähendamine; Ehitusmaavarade ja fosforiidi varud; Keskkonnahoidlik sõnnikumajandaminme.
(Hillar Peets)

29:37 min
downloadKLR 2016.03.19 Valitsus kinnitas eesti valvatava Schengeni välispiiri maismaaosa piiririba kujunduse; Natura 2000 toetused erametsaomanikele; Uued reeglid kalakasvatuste keskkonnamõju ohjamiseks.
(Hillar Peets)

32:50 min
downloadKLR 2016.04.02 Pärnu rannaniitude taastamise projekt osaleb rahvusvahelisel konkursil; Euroopa Komisjoni eksperdid käsitlesid Tallinnas sigade Aafrika katku tõrjumise võimalusi; Ekstensiivne põllumajandus ja veeseadus on vastuolus.
(Hillar Peets)

30:37 min
downloadKLR 2016.04.09 Maapõueseaduse muudatused, Biomajanduse arendamine, Reoveesetete käitlemine.
(Hillar Peets)

31:06 min
downloadKLR 2015.04.16 Keskkonnasõbralik transport ja põllumajandus, Seakatku tõkestamise abinõud; Karjatamiine veekaitsevööndis; Poollooduslike alade säilitamise toetus.
(Hillar Peets)

32:45 min
downloadKLR 2016.04.23 Kliimaleppe allkirjastamine, Keskkonnaprogrammi toetused õppe suunamiseks, Seakatku ohjamiskava.
(Hillar Peets)

32:07 min
downloadKLR 2016.04.30 Glüfosaatide kasutamise tulevik; Valmis Kohtla-Järve veetaristu; Läänemerre keelatakse töötlemata reovee juhtimine.
(Hillar Peets)

27:38 min
downloadKLR 2016.05.07 UNESCO kiitis heaks Eesti biosfääri edendamise; Rododendronitel avastati tamme-äkksurma kahjustus; KIK-ile esitati 47 taotlust soojamajanduse taristu uuendamiseks.
(Hillar Peets)

29:16 min
downloadKLR 2016.05.14 Kumari preemia Mati Kaalule; Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala tegevuskava; Pakendikogumise efektiivistamine.
(Hillar Peets)

31:35 min
downloadKLR 2016.05.21 Suveperioodil suureneb aafrika seakatku leviku oht; Glüfosaatide kasutamine; Loomade karjatamine veekogude kallastel; Lendorava kaitsemeetmed.
(Hillar Peets)

32:06 min
downloadKLR 2016.05.28 Investeeringud päästevõimekusse; Liivi lahe kalarikkuse säilitamine, Renoveeritud reoveepuhastid on tõhusad, Keskkonnseire seadus.
(Hillar Peets)

33:14 min
downloadKLR 2016.06.04 Leiti lahendus Pärnumaal tekkinud kalavõrkude silma suurusele; Lahemaa Rahvuspark on saanud 45 aastaseks.
(Hillar Peets)

32:24 min
downloadKLR 2016.06.11 Investeeringud Peipsiveere arenguks; Põlevkivi põletamise keskkonnamõju, Levivad ohtlikud kahjustajad aasia sikk ja kartuli kiduuss.
(Hillar Peets)

31:29 min
downloadKLR 2016.06.18 Keskkonnaprojektide rahastamine; Kuremäe kloostri keskkonnasõbralikud energiaallikad; Veeressurss.
(Hillar Peets)

32:34 min
downloadKLR 2016.06.25 Metetuuleenergia arendamine; Elurikkuse tagamine; Ulukiseire aruanne.
(Hillar Peets)

29:43 min
downloadKLR 2016.07.02 Läänemere kaitset korraldab Euroopa Komisjon; Sigade Aafrika katk leiud Jõgevamaa kodumajapidamistes; Valmis mapõue strateegia visioon.
(Hillar Peets)

33:29 min
downloadKLR 2016.07.09 Veemajandusprojektyide rahastamine; Mahajäetud turbatootmisalade korrastamine, Metsa kultiveerimismaterjali uued reeglid.
(Hillar Peets)

32:37 min
downloadKLR 2016.07.16 Jäätmekäitlusprogrammide rahastamine; vooluveekoguide tervendamine; Seakatk liigub Lääne-eesti poole.
(Hillar Peets)

32:20 min
downloadKLR 2016.07.23 Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala uus tegevuskava, 2015.a. kiirgusohutuse aruanne; Keskkonnajuhtimissüsteemi Hea Tava konsultandid.
(Hillar Peets)

30:48 min
downloadKLR 2016.07.30Looduskaitseliste projektide rahastamine; Veeseireprogrammide uuendamine; Muudatused jäätmete käitlemisel.
(Hillar Peets)

25:58 min
downloadKLR 2016.08.06 Kukruse aherainemäe likvideerimine; Metsandusandusega seotud keskkonnaprojektide finantseerimine; Kehtima hakkas invasiivsete liikide nimekiri.
(Hillar Peets)

30:08 min
downloadKLR 2016.08.13 Kliimamuutustega kohanemise arengukava eelnõu; Investeeringud soojamajandusse; Saesaare paisu likvideerimise keskkonnamõju hindamise aruanne.
(Hillar Peets)

29:02 min
downloadKLR 2016.08.20 Soo- ja metsaelupaikade taastamine, Seakatku ohjamine; Hakkepuidukatlamajad Loole ja Laagrisse; Iisaku maastikukaitseala lendorava arvukuse säilitamiseks.
(Hillar Peets)

30:18 min
downloadKLR 2016.08.27 KIK toetab maapõueprojekte, Seakatk jõudis Saaremaale, Kilekottide tarbimise ohjamine; Veeseaduse mutused.
(Hillar Peets)

28:14 min
downloadKLR 2016.09.03 Hiina ratifitseeris kliimaleppe; KIK toetab looduskaamerate projekte, Iisaku maastikukaitseala loomise eelkõnelused.
(Hillar Peets)

31:13 min
downloadKLR 2016.09.10 Eesti toidu kuu; Jäätmete liigiti kogumine, Aasta loomale pühendatud luulevõistlus.
(Hillar Peets)

29:59 min
downloadKLR 2016.09. 17 Ressursikasutuse tõhustamine; Eesti seisukohad jagatud EL kohustuse määruse ja heitkoguste vähendamise kohta; Prügitekke vähendamine ja taaskasutuse suurendamine.
(Hillar Peets)

32:34 min
downloadKLR 2016.09.24 Tootsi Suursoo tuulepark; Investeeringud põllumajanduse keskkonnahoidlikkusse; Seakatk Saaremaal, kahju hüvitamine, Parika looduskaitseala moodustamine.
(Hillar Peets)

32:06 min
downloadKLR 2016.10.01 Loomatervishoiu tagamine; Kaitstavate soode tegevuskava; Torisse luuakse hobumajanduskeskus.
(Hillar Peets)

31:40 min
downloadKLR 2016.10.08 Kliimaleppe jõustumine; Kinnitati põlevkivi riikliku arengukava rakendusplaan; Haldusreform; Rasvatihase lennuulatus.
(Hillar Peets)

29:39 min
downloadKLR 2016.10.15 Enefiti saastetasu asendamise leping; Sõnniku laotamise korra muutmine, Vooluveekogude tervendamine, Soode taastamine; Rehvikäitluse auditeerimine.
(Hillar Peets)

31:25 min
downloadKLR 2016.10.22 Flurosüsivesiniku kajuliku toime vähendamise lepe; Looduskaitseliste tegevuste rahastamine; Talumistasu korrigeerimine.
(Hillar Peets)

26:42 min
downloadKLR 2016.10.29 Kohtla-Järvel valmis veetaristu; Aasta põllumees Lembit Paal; Arutleti kliimamuutustega kohanemise võimaluste üle.
(Hillar Peets)

33:27 min
downloadKLR 2016.11.05 Jõustus Pariisi kliimalepe; Kliimamuutuse mõju; Keskkonnateo ja keskkonnasõbraliku ettevõtte konkurss.
(Hillar Peets)

29:32 min
downloadKLR 2016.11.12 Taastuvenergia Kojal on valminud kava "Taastuvenergia 100"; Kasutatud väikekodutehnika kogumiskampaania; AHHAA ainulaadne planetaarium.
(Hillar Peets)

32:02 min
downloadKLR 2016.11.19 Koalitsioonilepe; Vooremaa maastikukaitseala ehituskord; Sindi paisu likvideerimine; 2018.a. linnu konkurss.
(Hillar Peets)

34:19 min
downloadKLR 2016.11.26 Marokos toimus ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 22. konverents; Muuga sadama õhukvaliteeti hakkavad ettevõtted ühiselt parendama; Alvarite taastamise selle aasta tulmused.
(Hillar Peets)

33:46 min
downloadKLR 2016.12.03 Linnugripi puhangud lähiriikides; Veelindude lennuloendus; Suurulukite seire; Meditsiin ja kkeskkond.
(Hillar Peets)

33:50 min
downloadKLR 2016.12.10 Putukate toitumine võib avaldada mõju kliimale; Ohumärgid, mis võivad osutada murrangulistele muutustele vee ökosüsteemides; Rajatakse Euroopa rikkivõrgustik.
(Hillar Peets)

36:04 min
downloadKLR 2106.12.17 Metsaseaduse täiendamine; Kohalikud sordid on kartuli lehemädanikukindlamad, Kohaliku omavalitsuse roll jäätmekäitluses; Saasteainete künnised muutuvad leebemaks.
(Hillar Peets)

31:38 min