Lae allaNimetus Pikkus
downloadKLr 2017.01.14 Uuendused õigusaktides; Valminud on kliimapoliitika mmpõhialuste dokument ja kliimamuutustega kohanemise arengukava.
(Hillar Peets)

29:31 min
downloadKLR 2017.01.21 Keskkonnateo- ja ettevõtte konkursi tulemused; Metsandusnõukogu kuulas huvigrupide seisukohti; Maapõuepoliitika põhialused, Kliimapoliitika põhialuste suunised.
(Hillar Peets)

35:31 min
downloadKLR 2017.01.28 Valitsus kiitis heaks Rail Bolticu kokkuleppe allkirjastamise; Maaelu arengukava panustas keskkonnahoidu; Erametsandustoetuste laiendamine vähendab ebavõrdsust looduspiirangute hüvitamisel.
(Hillar Peets)

32:35 min
downloadKLR 2017.02.04 Raudtee suurprojekt sai kolme peaministri allkirjad; Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050.
(Hillar Peets)

35:52 min
downloadKLR 2017.02.11 Toetused ettevõtetele keskkonnasõbralikuks tootmiseks; Eesti maapõuepoliitika põhialused.
(Hillar Peets)

33:57 min
downloadKLR 2017.02.18 Liiklusohutuse programm; Hobumajandus; Kodumaiste toidukaupade turupositsioon ja elanike ostueelistused.
(Hillar Peets)

29:44 min
downloadKLR 2017.02.25 Riigikohtu otsus tõi selguse põlevkivikoguste jaotamise küsimustes; Riigikogu majanduskomisjon arutas avalikul istungil kollektiivset pöördumist Rail Balticu kiirraudtee trassi paiknemise küsimuses.
(Hillar Peets)

35:32 min
downloadKLR 2017.03.04 Keskkonnaprogrammi ja koollooduslike alade taotlusvoorud; Vanarehvide hakke kasutamine soojatootmises; Reoveesetete käitlemine põllumajanduses.
(Hillar Peets)

32:07 min
downloadKLr 2017.03.11 uus metsaseadus; Sigade Aafrika katku areng; Rannikumere tuulepargi keskkonnamõjude hindamimne.
(Hillar Peets)

34:01 min
downloadKLR 2016.03.18 Euroopa puhtaenergia panus kliimakokkuleppesse; Mootorsõidukite keskkonnalõiv; Energiatõhusate lasteaedade ehitamise toetus.
(Hillar Peets)

31:56 min
downloadKLR 2017.03.25 Investorid soovivad ehitada puidurafineerimistehase; Metsanduse ja looduskaitse seaduse muudatused; Käivitub keskkonnatasude infosüsteem.
(Hillar Peets)

31:28 min
downloadKLR 2017.04.22 Eesti on ökoinnovatsiooni poolest Euroopas esirinnas; Talikultuurid tagavad liigirikkuse ja rohelise taimkatte; Linnugripi levuku ohjamine.
(Hillar Peets)

31:04 min
downloadKLR 2017.04.08 Investeeringud soojamajandusse; Seakatku ennetusmeetmed; Läänemere kalandusfoorum.
(Hillar Peets)

29:50 min
downloadKLR 2017.04.22 Vihmausside kasulikkus; Keskkonnasõbralik farmitehnika; Piimalammas; Parim restaureeritud pöörleva likumise tekitamise masinad.
(Hillar Peets)

28:48 min
downloadKLR 2017.04.29 Maaelu arengukava keskkonnatoetused; Innovaatiliste tehnoloogia toetused; Rohetehnoloogia roll kliimamuutste leevendamiseks.
(Hillar Peets)

34:23 min
downloadKLR 2017.05.06 Maapõuepoliitika põhialused, Põlevkivitööstuse mõju keskkonnale on vkahanenud; Merekeskkonna prügistamise vähendamine.
(Hillar Peets)

33:22 min
downloadKLR 2017.05.13 Kalavarude ja mereökosüsteemide kaitse; Luuakse Eesti Geoloogiateenistus; Bioenergeetika ja säästlik tootmine.
(Hilla Peets)

33:04 min
downloadKLR 2017.05.20 Looduskaitsekuu
(Hillar Peets)

36:06 min
downloadKLR 2017.05.27 Pärnu lahe kohavarud; Säästva turismi arendamine; Lahemaa talumajade värvimine.
(Hillar Peets)

29:21 min
downloadKLR 2017.06.03 Ameerika Ühendriigid ütlevad kliimaleppest lahti; Looduskaitse arengukava mõju; Kassikaku püsielupaikade kaitse.
(Hillar Peets)

35:19 min
downloadKLR 2017.06.10 Ukse ringmajandusse avab nutikas tootedisain; Maailmameri ja kliimamuutused; Sõnnikukäitlus farmides.
(Hillar Peets)

30:00 min
downloadKLR 2017.06.17 Kõrbestumise konventsioon; Ohtlikud ahtrilained; Ruhnu kassikoloonia.
(Hillar Peets)

33:35 min
downloadKLR 2017.06.24 Läänemere veepuhtus ja selle parendamine.
(Hillar Peets)

30:08 min
downloadKLR 2017.07.01 Peipsiääre kultuuripärand.
(Hillar Peets)

30:47 min
downloadKLR 2017.07.08 Jäätmeprogrammi tegevused; Kliimakokkuleppe visioonid
(Hillar Peets)

32:20 min
downloadKLR 2017.07.15 Setode kultuuri ja pärimuse talletamine
(Hillar Peets)

30:30 min
downloadKLR 2017.07.22 Läänemere merekeskkonna kaitse; Jääaja keskus.
(Hillar Peets)

29:32 min
downloadKLR 2017.07.29 Jäätmekäitlus on ringmajanduse põhiosa; karjatamine rannaniitudel.
(Hillar Peets)

30:15 min
downloadKLR 2017.08.05 Invasiivsete võõrliikide leviku ohjamine, Kliimamuutused ja Gröönimaa mandrijää.
(Hillar Peets)

30:07 min
downloadKLR 2017.08.12 Soodes elavate haruldlaste liikide kaitse; Hakkepuidu kasutamine soojamajanduses; Uute kaitsealade moodustamineVirumaal.
(Hillar Peets)

30:19 min
downloadKLR 2017.08.19 Valmisolek ja võimekus kliimamuutustega toimetulekuks; Paisutatud vooluveekogule endise seisundi andmine; Mmeremuuseumi ideekonkurss.
(Hillar Peets)

29:02 min
downloadKLR 2017.08.26 Jäätmete osa tootmist ja tarbimist läbivas materjaliringluses; Hobuste ja vesite karjatamine rannaniitudel
(Hillar Peets)

30:15 min
downloadKLR 2017.09.02 Iisaku looduskaitseala eeldatav roll lendorava kaitsekorralduse paremustamiseks.
(Hillar Peets)

31:13 min
downloadKLR 2017.09.09 Kohaliku omavalitsuse juhtiv roll jäätmete liigiti käitlemisel; Ökomärgise andmise kriteeriumid; Lendorava elukeskkonda ohustab vanade haavikute kadumine.
(Hillar Peets)

29:59 min
downloadKLR 2017.09.16 Jäätmetekke vähendamise ja taaskasutamise suurendamise võimalused; Millises on väljavaated vanarehvide käitlemise tõhustamiseks.
(Hillar Peets)

32:34 min
downloadKLR 2017.09.23 Tuule- ja põlevkivienergiatootmise arendamine; Invbesteeringud põllumajanduse keskkonnahoidlikumaks toimimiseks; Suurulukite elupaikade kaitsealad ja rohevõrgustik.
(Hillar Peets)

32:06 min
downloadKLR 2017.09.30 Kasvuhoonegaaside heitkoguste müügiraha investeeritaksekeskkonnasäästlikesse projektidesse; Uuendati Kiviõli Keemiatööstuse lõhnaaine vähendamise tegevuskava: Soode taastamine.
(Hillar Peets)

31:59 min
downloadKLR 2017.10.07 Millised võiksid olla ökoinnovaatilised lahendused, mis soodustaksid üleminekut ringmajandusele; Ravimijäägid Läänemeres; Sookoosluste kaitse.
(Hillar Peets)

34:01 min
downloadKLR 2017.10.14 Looduspõlised lahendused - innovatsiooon igapäevaseks; Ohtlike taimekahjustajate leviku ennetamine; Uuus kõrgussüsteem.
(Hillar Peets)

32:21 min
downloadKLR 2017.10.21 Kliimakokkulepe vajab täitmiseks reeglistikku; Milline on elanike maapõueteadlikkus; Mis on ringhanked; Ressursitõhususe meede.
(Hillar Peets)

33:15 min
downloadKLR 2016.10.29 Kohtla-Järvel valmis veetaristu; Aasta põllumees Lembit Paal; Arutleti kliimamuutustega kohanemise võimaluste üle.
(Hillar Peets)

31:16 min
downloadKLR 2017.11.04 Eesti liitub Euroopa maastikukonventsiooniga; Üllatusleid Kaali kraatri ekspeditsioonil; Kaitsealade linnujahi piirangud; Karujaht.
(Hillar Peets)

28:54 min
downloadKLR 2017.11.11 Uute sõnnikustandardite rakendamine ja Läänemeri; Keskkonnaprojektide rahastamine; Avatud geoloogiliste puurkaivude käitlemine; Jäätmeseaduse eelnõu.
(Hillar Peets)

32:46 min
downloadKLR 2017.11.18 Digitaalsest käsiraamatust saab juhiseid, kuidas parimal moel korrastadauuritud ja kaevandaatud maad; Ringmajandus ja jäätmekäitlus, Investeeringud vooluveekogude tervendusprojektidele.
(Hillar Peets)

30:49 min
downloadKLR 2017.11.25 Maailma edukaim keskkonnalepe; Suure kliimamõjuga ained; Apollo looduskaitseala moodustamine; Jahiturism saab rangemad reeglid.
(Hillar Peets)

32:29 min
downloadKLR 2017.12.02 Noorte manifest toetab loodust ja elukeskkonda; Talvituvate veelindude asurkonnad, Suurulukite arvukus.
(Hillar Peets)

32:18 min
downloadKLR 2017.12.09 Montreali protokoll reguleerib osoonikihti kahandavate ainete käibelt kõrvaldamist; Teadus- ja innovatsioonipoliitika roll biomajanduses.
(Hillar Peets)

29:32 min
downloadKLR 2017.12.16 Euroopa Parlamendi metsanduse ja maakasutuse lepe; Kliima soojenemine põhjustab uute putukaliikide levikut põhja poole; Looduslike veekogude andmestikennustab muutusi järvede ökosüsteemis.
(Hillar Peets)

28:55 min