Lae allaNimetus Pikkus
downloadKLR 2018.01.13 Olmejäätmete ringlussevõtu suurendamine; Taimede süsinikusisalduse sünteesi erisused; Prügistamise vähendamine.
(Hillar Peets)

31:15 min
downloadKLR 2018.01.20 Alutaguse looduskaitseala; Tselluloositehase sobivus Tartumaale; RB keskkonnamõju; Seemned geenipangas Teravmägedes; Jääohud.
(Hillar Peets)

30:13 min
downloadKLR 2018.01.27 Endiste kaevandamisalade korrastamine on hoogustunud; Kellele on vaja Tselluloositehast?; Transpordisektor tarbib üha enam biometaani.
(Hillar Peets)

35:13 min
downloadKLR 2018.02.02 Riigikontrolli audit põhjavee kvaliteedi kohta; eesti Maaülikool soovib saada biomajanduse eestvedajaks.
(Hillar Peets)

33:07 min
downloadKLR 2018.02.10 Suurkiskjate kaitse ja ohjamise tegevusplaan; PET pakendite ümbertöötlemine; Kellakeeramine.
(Hillar Peets)

30:03 min
downloadKLR 2018.02.17 Konkurentsivõimeline mahepõllumajandus; Metsade pindala; Bioohutusnõuded metssigade käitlemisel.
(Hillar Peets)

30:57 min
downloadKLR 2018.02.24 Kultuuripärand, raskeveohobune, väärtused ja hinnangud
(Hillar Peets)

32:06 min
downloadKLR 2018.03.03 Tartu ei soovi tselluloositehast; Raudteetunneli tasuvuse uuring, Taastuvenergia 100 arengukava; Loomaaia tiigriprojekt.
(Hillar Peets)

32:58 min
downloadKLR 2018.03.10 Tartu ei soovi naabrusesse puidurafineerimise tehast
(Hillar Peets)

33:17 min
downloadKLR 2018.03.17 Valmib metsanduse arengukava; Toetus jäätmete ringlusse võtuks; Loodusturismi võimalused Eestis.
(Hillar Peets)

33:16 min
downloadKLR 2018.03.24 Kaheksa põhjust, miks Tartu on puidurafineerimistehase eriplaneeringu vastu; Metsaraiele tuleb kehtestada piirang; Tallinnas toimus ülemaailmne konverents sigade Aafrika katku teemal; Uuring kinnitab taimekaitsejääkide olemasolu vees.
(Hillar Peets)

35:00 min
downloadKLR 2018.04.14 Rukki kanali süvendustööd; Mmetsade raiemaht; Loopealsete projekt parimate seas.
(Hillar Peets)

31:22 min
downloadKLR 2018.04.07 Natura 2000 alade toetus erametsaomanikele:Koolitusprogramm omavalitsuste keskkonnaspetsialistidele; EV 100 matkasari.
(Hillar Peets)

32:32 min
downloadKLR 2018.04.21 Tartu laustas kohtuteed puidu rafineerimistehase ehitamise tõkestamiseks; Lindude heidutusjaht; Keskkonnaministeerumi serveriruumis oli tulekahju; Päikesepaneelide kasuölikkusest.
(Hillar Peets)

33:10 min
downloadKLR 2018.04.28 Keelustati neonikotinoidide kasutamine; Algas biokütuse kasutamine autotranspordis; Pirital avastati peremeheta sadeveetorud.
(Hillar Peets)

29:44 min
downloadKLR 2018.05.05 Kulutõhusamad kliimapoliitika kokkulepped; Arupärimine - valitsuse kokkulepe OÜ Ror-Investiga.
(Hillar Peets)

33:50 min
downloadKLR 2018.05.12 Tallinn - Helsingi püsiühenduse rajamine, Energiaturu arendamine, E-riigi nn. riigipilve loomine; Metsise seire aruanne.
(Hillar Peets)

29:35 min
downloadKLR 2018.05.19 Uus veeseadus, Toetus ühisveevärgiga liitumiseks, Looduskaitsekuu avamine.
(Hillar Peets)

34:22 min
downloadKLR 2081.05.26 Tartus avaldati meelt tsellulooditehase rajamise vastu; Raadil istutati uusaeda Eestis aretatud õunapuid.
(Hillar Peets)

31:48 min
downloadKLR 2018.06.02 Valitsuskoalitsioon alustab tselluloositehase eriplaneeringu osas; Kliimapoliitika teadlase vaatenurgast.
(Hillar Peets)

35:07 min
downloadKLR 2018.06.09 Merede prügistamise vähendamine; Maastikukonventsiooniga kaasatakkse huvigruppe; Taotlusvoor eraisikutele ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumiseks.
(Hillar Peets)

30:44 min
downloadKLR 2018.0616 Mere olmesaaste vähendamine, Kõrbestumise konventsioon, Põltsamaa kalapääs; Veeprojektiga liitumise rahastamine.
(Hillar Peets)

29:04 min
downloadKLR 2018.06.30 Jäätmrkäitlus ja ringmajandus; Alvarid karjamaadena
(Hillar Peets)

30:48 min
downloadKLR 2018.07.07 Vanausuliste kultuuripärandi eksponeerimine Vabaõhumuuseumis.
(Hillar Peets)

31:34 min
downloadKLR 2018.07.14 Talukultuur ja elamislaad Setomaal.
(Hillar Peets)

30:30 min
downloadKLR 2018.07.21 Ulukiasurkondade seisund ja küttimissoovitus.
(Hillar Peets)

32:36 min
downloadKLR 2018.07.28 Jäätmed on ringmajanduse otsustav lüli; Puhastatud rannaniidud on suurepärased karjamaad.
(Hillar Peets)

19:22 min
downloadKLR 2018.08.04 Meetmed põua tagajärgede leevendamiseks; Ajutine püügikeeld Peipsil; Kuivalejäänud jõevähkide päästmiine
(Hillar Peets)

31:22 min
downloadKLR 2018.08.11 Põuase suve tagajärjel on vaja kahjusid hüvitada; Pakendijäätmete kogumine saab ülevaatlikumaks; Hiiu tuulepargi arendus on takerdunud.
(Hillar Peets)

30:09 min
downloadKLR 2018.08.18 Milline on põuakahju suurus; Riskijuhtimise toetusmeede; Liigikaitse sada aastat.
(Hillar Peets)

28:53 min
downloadKLR 2018.08.25 Põlevkivitööstuse jääkteostuse puhastamise suurprojekt; Vääna ja Kurimetsa kaitsealade kaitsekord; Üleujutusriskide maandamine; Välisjahimeeste koolitamine linnujahiks.
(Hillar Peets)

34:23 min
downloadKLR 2018.09.01 Põuakahju suurus põllumajanduses; Tolmeldajate kaitse; Shaakali ja metskitse küttimine.
(Hillar Peets)

33:14 min
downloadKLR 2018.09.08 Keskkonnainvesteeringute keskuse toetused; Iisaku looduskaitseala moodustamine; Täiendavad meetmed seakatku leviku tõkestamiseks.
(Hillar Peets)

31:13 min
downloadKLR 2018.09.15 Metsanduse arengukava töörühm tutvus huvigruppide ettepanekutega; Jäätmetekke vähendamine ja taaskasutuse suurendamine; Mis on kasutatud rehvide laiendatud tootjavastutuse sisuks?
(Hillar Peets)

30:00 min
downloadKLR 2018.09.22 Poollooduslike kooslustetaastamise taastamise toetused, KIK toetab eraisikute taotlusi vee- ja kanalisatsioonitaristu ehitamiseks; Suurulukite seire kinnitab, et vaja on massiivseid metsakooslusi.
(Hillar Peets)

26:15 min
downloadKLR 2018.09.29 Põlevkivituha ohtlikkus; Marutaud pole ülemaailmselt likvideeritud, Soode taastamine.
(Hillar Peets)

28:31 min
downloadKLR 2018.10.05 Ideetalgud nutikate innovatsioonilahenduste leidmiseks; Madalsiirdesoode ja rabade kaitse.
(Hillar Peets)

31:58 min
downloadKLR 2018.10.13 Otsetoetused põllumajandusele ja Peipsiveere arenguprogrammile; Üleilmse kliimasoojenemise eriraport; Riiklik energia- ja kliimakava.
(Hillar Peets)

33:36 min
downloadKLr 2018.10.18 Puidurafineerimistehasele asukoha otsimine; Jäätmejaamade rajamise rahastamine; Veeseadus mõjutab põllumajandustootmist.
(Hillar Peets)

36:08 min
downloadKLR 2018.10.27 Põlevkivienergeetika tulevik on seotud sotsiaalsete ja poliitiliste aspektidega; Valminud on metsanduse arengukava algatamise ettepanek.
(Hillar Peets)

35:18 min
downloadKLR 2018.11.03 Sindi paisu likvideerimine ja mõju kalastikule; EL rikide koostöö kasvuhoonegaaside emisiooni vähendamiseks; Arstiabi kättesaadavus; Keskkonnateo konkursid.
(Hillar Peets)

39:58 min
downloadKLR 2018.11.10 Konkurss keskkonnamaja ehitamiseks; Kuidas vähendada kasvuhoonegaaside emissiooni; Läänemere reostuse vähendamise meetmed põllumajandusreostuse ohjamiseks.
(Hillar Peets)

21:48 min
downloadKLR 2018.11.18 Keskkonnaameti uus sisu; Vooremaa looduskaitse arendused; Sindi paisu lahendused.
(Hillar Peets)

23:57 min
downloadKLR 2018.11.24 Talvituvate merelindude arvukuse seire; Suurkiskjate hulk ja levik.
(Hillar Peets)

22:38 min
downloadKLR 2018.12.01 Põllumajandusettevõtete tulemuslikkus on seotud keskkonnahoiuga, Kartulikasvatust ohustab valkjas kiduuss; Keskkonnateo konkurss.
(Hillar Peets)

26:11 min
downloadKLR 2018.12.08 Osoonikihti kahandavate ainete käibelt kõrvaldamine; Ülikoolid sõlmisid leppe suure mõjuga projektide edendamiiseks; Putukate toitumine taimedest avaldab mõju kliimale.
(Hillar Peets)

29:32 min
downloadKLR 2018.12.15 Maakasutuse ja metsanduse kokkulepe aitab kliimapoliitika eesmärke saavutada; Kliima soojenemine muudab putukate leviala; Varased ohumärgid viitavad muutustele vee ökosüsteemides.
(Hillar Peets)

28:56 min