Lae allaNimetus Pikkus
downloadKLR 2019.03.02 Mida arvatakse maapõuevarade kaksutamisest ja kui selge ülevaade riigil on; Maavarad peavad tootma ühiskonnale väärtuust; Maapõueressursside kasutamise aspektid; Põlevkivi kaevandamise omahind kasvab.
(Hillar Peets)

26:58 min
downloadKLR 2019.10.30 Ringmajandus ja materjaliringe, kas ja kuidas on võimalik jäätmete taaskasutamisega säästa loodust; Muhu alvarid on heaks karjamaaks lammastele.
(Hillar Peets)

19:12 min
downloadKLR 2019.10.30 Ringmajandus ja materjaliringe, kas ja kuidas on võimalik jäätmete taaskasutamisega säästa loodust; Muhu alvarid on heaks karjamaaks lammastele.
(Hillar Peets)

19:22 min
downloadKLR 2019.01.19 Moodustatav Alutaguse rahvuspark liidab kaitsealad;Rail Balticu kasutuselevõtt peaks vähendama õhusaastet; Leping seemnete varusäilikute hoiustamiseks.
(Hillar Peets)

30:13 min
downloadKLR 2019.01.26 Maade kaevandamisärgne korrastamine; Emajõgi ja Peipsi järv ei talu reostuse suurendamist; Biogaasi ja biometaani kasutamine transpordikütusena.
(Hillar Peets)

35:13 min
downloadKLR 2019.02.02 Linnamärgalade osatähtsus suureneb; Põhjavee kvaliteet on piirkonniti muret tekitav; Eesti Maaülikool tugevdab akadeemilist pädevust, saavutamaks biomajanduse arendamiseks juhtrroll.
(Hillar Peets)

33:07 min
downloadKLR 2018.02.10 Suurkiskjate kaitse ja ohjamise tegevusplaan; PET pakendite ümbertöötlemine; Kellakeeramine.
(Hillar Peets)

30:03 min
downloadKLR 2019.02.16 Otsetoetused soosivad maastikuhooldust ja mahepõllumajandust; Valminud on ülevaade metsavarude kohta; Seakatku leviku tõkestamine nõuab bioohutusmeetmetest kinni pidamist.
(Hillar Peets)

30:57 min
downloadKLR 2019.02.23 Europarlamendi seminar käsitles Tallinna-Helsinki tunneli teemat; Taastuvenergia arengukava on seadnud eesmärgiks puhta energia võidukäigu; Meremuuseumi näitus jutustab sada lugu laevadest; Jääkarupäev ja Tiigrioru kavandamine.
(Hillar Peets)

32:58 min
downloadKLR 2019.03.09 Tööd alustas metsanduse arengukava juhtkogu; Toetused erametsaomanikele; Kaitsealade eeskirjade uuendamine; Keskkonnaametil valmis koolitusprogramm omavalitsuste töötajatele.
(Hillar Peets)

17:02 min
downloadKLR 2019.03.16 Liivi lahe lämmastikusaaste vähendamine, Investeeringud kliima- ja energiapoliitika eesmärkide saavutamiseks; Keskkonnaalane keeleuuendus; Talilindude toitmine.
(Hillar Peets)

37:28 min
downloadKLR 2019.03.23 Keskkonnaarutelu Nairobis; Ajakohastatud kõlvikuandmed; Sada aastat ilmateenistust.
(Hillar Peets)

30:59 min
downloadKLR 2019.03.30 ÜRO keskkonnalepevähendab ühekordsete plasttoodete kasutamist; Keskkonnaseire programm; Keskkonnasõbralik parim agrotehnika; RB raudteetrassi maade erastamine.
(Hillar Peets)

31:12 min
downloadKLR 2019.04.06 Maa-amet valmistab ette maa korralist hindamist; Kevad sulatab nähtavale metsadesse veetud olmejäätmed; Keskkonnaalased koolitused.
(Hillar Peets)

23:41 min
downloadKLR 2019.04.13 Kuidas korraldada raierahu; Korraline aeropildistamine; Noorte kliimapaneel; Jäätmete liigiti kogumine.
(Hillar Peets)

23:30 min
downloadKLR 2019.04.27 Poollooduslike koosluste taastamine ja hooldus; Mida näitab statistiline metsainventuur; Päikeseenergia; Ettevaatust lõketega!
(Hillar Peets)

22:48 min
downloadKLR 2019.05.04 LIFE programmi projektitaotlused; Uus muinsuskaitseseadus;Kevadsuvine metsaraie ja lindude hukkumine; Teaduskampaania - Eesti otsib nurmenukke.
(Hillar Peets)

20:17 min
downloadKLR 2019.05.11 Lindude heidutusjaht; Maapõuenädal; KIKi veeprojektid.
(Hillar Peets)

25:00 min
downloadKLR 2019.05.18 Looduskaitsekuu - ihaühe loodushoid.
(Hillar Peets)

26:26 min
downloadKLR 2019.05.25 Metanduse arengukava; Linnamesilased; Noore looduskaitsja märk.
(Hillar Peets)

28:25 min
downloadKLR 2019.06.01 Kassikakk sau uuendatud kaitsetegevuskava; Eesti teadlaste seisukohad kliimapoliitika osas.
(Hillar Peets)

24:29 min
downloadKLR 2019.06.08 Metsanduse arengukava juhtkogu sai täiendust; KIK veemajanduse toetusmeede eraisikutele; Mereplastireostus.
(Hillar Peets)

16:20 min
downloadKLR 2019.06.15 Koha tehiskoelmud; Looduskaitsekuu muruniitmiskampaania; Puhatu pärnametsad.
(Hillar Peets)

19:24 min
downloadKLR 2019.06.22 Eesti toetab liikumist kliimaneutraalsuse suunas; Alutaguse ragvuspargi moodustamine; Korras kaevud leevendavad veepuudust.
(Hillar Peets)

18:16 min
downloadKLR 2019.06.29 Euroopa Liidu kliimastrateegia kõnelused; Loodusfotograafid on metsa pärast mures; Puisniitudel karjatamine.
(Hillar Peets)

24:45 min
downloadKLR 2019.07.06 Muinsuskaitseseadus ja kohalikud omavalitsused; Põlevkivituha omadused; Väinatammi elektriliini uuendamine.k
(Hillar Peets)

22:28 min
downloadKLR 2019.07.13 Eestimaa kultuurilugu kajastab Vabaõhumuuseumi rajatud seto talu.
(Hillar Peets)

30:30 min
downloadKLR 2019.07.20 Ekspeditsioon Antarktikasse; Karbi- ja vetikakasvatus; Pärnu päikesepark; Lindude kevadine heidutusjaht.
(Hillar Peets)

24:37 min
downloadKLR 2019.07.27 Jäätmed on ringmajanduse põhiosa; Ressursitõhusus on aluseks uuele keskkonnaprogrammile; Põlevkivi aheraine kasutamine ehituses vähendab vajadust kaeevanduste avamiseks; Rannaniidud on suurepärased karjamaad.
(Hillar Peets)

30:35 min
downloadKLR 2019.08.03 Avastati viljapuude bakterpõletik; Vetikate vohamine pole alati ohtlik; Vähi- ja rääbisepüük.
(Hillar Peets)

21:09 min
downloadKLR 2019.08.10 Peipsiveere arenguprogramm; Loomade kohtlemise parandamiseks koguti allkirju; Ettevaatusabinõud viljapuude bakterpõletiku leviku ohjamiseks.
(Hillar Peets)

16:09 min
downloadKLR 2019.08.17 Võõrliikide nimekiri; Mavatahtlik merepääste; Eesti looduse päev.
(Hillar Peets)

17:07 min
downloadklr 2019.08.24 Starshipi pakirobotite võidukäik; Meteoroloogiateenistuste koostöö; Veelindude kaitse.
(Hillar Peets)

24:27 min
downloadKLR 2019.08.31 ÜRO raport kliima soojenemisest; Rahvaalgatus - kliimaneutraalne eesti; Metsade laserskänneerimine.r
(Hillar Peets)

20:43 min
downloadKLR 2019.09.07 Linnamäe hüdroelektrijaama tulevik; Taimekaitsevahendite jäägid toidus pole mureks.
(Hillar Peets)

17:01 min
downloadKLR 2019.09.14 Noored ja keskealised puistud seovad intensiivsemalt süsinikku; Aluskorrakivimite geokeemilised uuringud; Vesivoljelussektori negatiivse keskkonnamõju vähendamine.
(Hillar Peets)

15:56 min
downloadKLR 2019.09.21 Investeeringud keskkonnahoidlikku põllumajandusse; Suurulukite leviala hõlmab kogu rohevõrgustikku; Heitkoguste kulutõhus vähendamine.
(Hillar Peets)

17:28 min
downloadKLR 2019.09.28 Sookoosluste kaitsemise eeesmärgiks on tagada loodusliku seisundi ja õkosüsteemide säilimine ning rikutud soode puhul ka nende taastamine.
(Hillar Peets)

22:05 min
downloadKLR 2019.10.05 Visioon - puhas planeet kõigi jaoks; Valmis metsanduse arengukava a,lgversioon; Eesti volinikukandidaat Euroopa Komisjoni.
(Hillar Peets)

14:56 min
downloadKLR 2019.10.12 Ettevalmistused meretunneli projekteerimiseks; Maareformi sajas aastapäev; Taastuvatest allikatest toodetud diislikütus; Tuura populatsiooni taastamine.
(Hillar Peets)

14:49 min
downloadKLR 2019.10.19 Õunapuu istikutel tuvastati viljapuu bakterpõletik; Ökomärgise kampaania võimaldab tõsta keskkonnateadlikkust; Muudetud valemiga arvutatud ringlussevõtt võib päästa jäätmetrahvist.
(Hillar Peets)

14:59 min
downloadKLR 2019.10.26 Koostatakse ringmajanduse arengukava; Autoromud on keskkonnaohtlikud; Struga Maastikukaitseala; Loodusraamatute sari sai täiendust.
(Hillar Peets)

15:00 min
downloadKLR 2019.11.02 Valminud on metsanduse neli arengustsenaariumi; Uuring süstematiseeris inimeste hoiakud metsandutemaatikast.
(Hillar Peets)

14:59 min
downloadKLR 2019.11.09 Saaremaa robirohu kaitsekava; USA lahkub Pariisi kliimaleppest; Eesti tegevused kliimaleppe eesmärgi saavutamiseks; Aasta keskkonnategude konkurss.
(Hillar Peets)

15:00 min
downloadKLR 2019.11.14 Kullamäe talu päikesejaam; Elektrienergia tootmise arengusuunad; Eesti mkliimaambitsiooni tõstmise võimalused.
(Hillar Peets)

14:56 min
downloadKLR 2019.11.30 Meremuuseumi Paksu Margareta renoveeritud ekspositsioonikkeskkond; Kartulikasvatus koduaedades ja keskkonnahoid.
(Hillar Peets)

14:51 min
downloadKLR 2019.12.07 Kuidas viia ellu Pariisis viie aasta eest sõlmitud kliimalepet; Rail Balticu tegevuste elluviimist takistab hilinemine; Prügistamise keskkonnaohtlikkus.
(Hillar Peets)

14:54 min
downloadKLR 2019.12.14 Euroopa roheline kokkulepe sisaldab konkreetsete meetmetega tegevuskava; Põllumajandustoetused hoiavad mulda, vett, hoolitsevad liigirikkuse ja maastike eest; Taaskasutuse edendamiseks käivitatakse kogumiismajade võrgustik.
(Hillar Peets)

14:51 min
downloadKLR 2019.12.21 Loodus on süsteem, mis on inimtegevuse tagajärjel muutunud.
(Hillar Peets)

14:57 min